Dovolenka pre každého


Pohľadnice, magnetky, tričká

Poľovnícke združenie Hontianske Moravce

Fero Lipták

Nože na predaj


 

Ukončenie projektu  terénnej sociálnej práce

                            v obciach Lišov a Súdovce

 

         V obciach  Lišov a Súdovce sa 30. júna skončil projekt

 „Sociálna pomoc cieľovým skupinám obce Lišov a Súdovce“. Cieľom projektu bolo zlepšenie životnej situácie, integrácie sociálne vylúčených skupín najmä marginalizovaných rómskych komunít. Projekt trval dva roky a cieľovou skupinou boli nielen Rómovia v obci ale aj ostatní ľudia ohrození sociálnym vylúčením, starší občania, deti a mládež žijúci v oboch obciach. Obec na jeho realizáciu získala  nenávratný finančný príspevok vo výške 31.071, 30€ ( 936.054,-Sk)

V rámci projektu pracovala terénna sociálna pracovníčka a asistentka terénneho sociálneho pracovníka, ktoré vykonávali mnoho aktivít na naplnenie stanoveného cieľa. Spolupracovali so základnou školou v prípadoch záškoláctva, pomáhali klientom  pri vysvetľovaní rozhodnutí, uznesení, výziev, návrhov a iných dokumentov, ktoré dostávali zo štátnych inštitúcií. Poskytovali sme konzultácie k aktivačným prácam, pomáhali pri vypisovaní tlačív a žiadostí napr.  prídavky na deti, dávky v hmotnej núdzi, splátkové kalendáre a rôzne čestné vyhlásenia. Ďalej sme sprevádzali klientov pri návšteve rôznych inštitúcií a lekárov . Starším občanom sme zabezpečovali dovoz stravy zo školskej jedálne. Pracovali sme na rôznych aktivitách s  deťmi a mládežou v rámci ich voľného  času. V rámci projektu sme spolupracovali  so základnou školou,  úradom práce sociálnych vecí a rodiny, súdom, stravovňou a inými inštitúciami.

Realizáciou projektu sme dosiahli zmiernenie, čiastočné odstránenie a mierne zlepšenie v riešení jednotlivých sociálnych problémov.

Kontaktné údaje prijímateľa: Obecný úrad Lišov, č.42, 962 71, Lišov, t.č. 045/5519190, e-mail starosta@lisov.sk

 

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 


 

tsp_a_atsp.pdf© 2007 E-mail prístupov 2491302