Dovolenka pre každého


Pohľadnice, magnetky, tričká

Poľovnícke združenie Hontianske Moravce

Fero Lipták

Nože na predaj


 

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 Krupina, alebo elektronicky na adresu: uradovna@krupina.sk v lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.

 

 

ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA:

 

Informácie o začatých správnych konaniach

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších

predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť

dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Na základe zmluvy obcí a miest č. 1/2003 v znení neskorších dodatkov o zriadení Spoločného

obecného úradu so sídlom v Krupine, potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom

správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný

obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 Krupina, alebo elektronicky na adresu:

uradovna@krupina.sk v lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 10000/2016/23

Dátum zverejnenia informácie: 06.07.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na trase novonavrhovaného

prepojenia existujúceho VN vzdušného vedenia na pozemkoch parc. č. 1049/3, 1371/1, 1350,

1226, 1042, 2117, 986, 985, 984, 1362/1, 1362/4, 1364, 1363, 1349, 1348, 1347/1, 993/1,

1283, 1225 registra E KN v k.ú. Lišov, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o

ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.© 2007 E-mail prístupov 2491309