Dovolenka pre každého


Pohľadnice, magnetky, tričká

Poľovnícke združenie Hontianske Moravce

Fero Lipták

Nože na predaj


Doc. Ing. Ján Madlen, Dr.Sc.

nar. 28.7.1918

 • Vyštudoval vyššiu lesnícku školu v Banskej Štiavnici
 • r. 1940-1945 pokračoval v štúdiu na lesníckom odbore Slovenskej vysokej školy technickej v BA.
 • r. 1941 začal externe študovať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • r. 1946 úspešne ukončil štúdium na VŠ
 • Nastupuje do Výskumného ústavu lesníckeho v Banskej Štiavnici ako vedúci Ústavu pestovania lesov a lesnej biológie.
 • Jeho pričinením začal vychádzať Zborník Výskumných ústavov lesníckych, do ktorého aj sám prispieval odbornými článkami.
 • Od roku 1947 pôsobí ako stredoškolský profesor na Vyššej lesníckej škole v Banskej Štiavnici a v rokoch 1952-1954 na Vysokej škole lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva v Košiciach a Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene.
 • Počas učiteľskej praxe sa venoval hlavne biológii a zoológii.
 • V rokoch 1954-1964 pôsobil v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene. Potom odchádza na Pedagogickú fakultu do Banskej Bystrice, kde prednášal biológiu a pôsobil ako vedúci Katedry biológie a agrológie.
 • Ján Madlen tiež externe pôsobil na Pedagogickej fakulte UK v Trnave. V roku 1965 obhájil docentskú habilitačnú prácu "Ondatra na Slovensku a jej využitie ako kožušinového zvieraťa" a v roku 1971 doktorskú dizertačnú prácu "Komorské lesy".
 • bol autorom knižných publikácií, vysokoškolských učebníc, inštrukcií i biografických článkov.

Napísal asi 70 štúdií a časopiseckých článkov, ktoré uverejnil v Zborníku LDM a pedagogických fakúlt, v lesníckych a prírodovedných časopisoch a v dennej tlači.:

 • Kožušinové farmy,
 • 150 rokov lesníckeho vysokého školstva na Slovensku,
 • Porádek hor, aneb lesuw zachování,
 • Uhorské lesnícke listiny I.-III. zväzok,
 • Lesnícke a drevárske písomnosti I.-IV. zväzok.
 • Od r. 1961 začal vydávať Zborník prác Lesníckeho a drevárskeho múzea.

Československá akadémia vied už v roku 1956 vyhlásila Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene za vedecké pracovisko, čo bolo významným ocenením jeho práce. Od 1. 4. 1963 prebral vedenie historicko-dokumentačného pracoviska LDM vo Zvolene. V roku 1964 odchádza z múzea a pokračuje v prerušenej pedagogickej dráhe, ktorú vykonáva až do svojej smrti v do 18. apríla 1981 kedy umiera vo veku 63 rokov.© 2007 E-mail prístupov 2491273